Skip to content

Ar bus mokama bedarbio pašalpa?

MI informacija

„2016 m. sausio pradžioje nutraukiau darbo sutartį šalių susitarimu. Darbdavys išmokėjo man 2 mėnesių dydžio išeitinę kompensaciją. Šioje darbovietėje nepertraukiamai išdirbau 2-ejus metus, iš viso darbo stažas apie 15 metų. Ar bus man mokama bedarbio pašalpa (nedarbo draudimo išmoka – E. G. past.), nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu? Jei mokama, nuo kada ir kiek laiko? Nuo ko priklauso jos dydis?“

Eugenijus GAŠČENKA (Juristas)

NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKOS SKYRIMO SĄLYGOS

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 ir 6 str. nustatyta, kad teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę apdraustieji, kuriems teritorinė Darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėn.

Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje Darbo biržoje dienos, išskyrus tam tikrus įstatyme nurodytus atvejus.

Bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta.

Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas.

NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA

Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo, įgyto iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jei nedarbo draudimo stažas mažesnis nei 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėn., jei jis yra nuo 25 iki 30 metų – 7 mėn., jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėn., jei 35 metai ir daugiau – 9 mėn. (Įstatymo 7 str.).

KAIP APSKAIČIUOJAMA NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKA?

Įstatymo 8 str. nustatyta, kad nedarbo draudimo išmoka susideda iš: 1) pastovios ir 2) kintamos dalių. Pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį (1) sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 102 eurai).

Kintama nedarbo draudimo išmokos dalis (2) remiantis Įstatymu apskaičiuojama taip: apskaičiuojamos bedarbio kiekvieno mėnesio draudžiamosios pajamos imant 36 mėn., praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Jas susumavus šios draudžiamosios pajamos, padalijamos iš atitinkamą mėnesį buvusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, ir gaunamas vidurkis, kuris dauginamas iš nedarbo draudimo išmokos skyrimo mėnesį esamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. Kintama nedarbo draudimo išmokos dalis sudaro 40 proc. šio apskaičiuoto dydžio.

Pirmus 3 mėn. mokama visa nedarbo išmoka, likusį nustatytą nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpį mokama pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo išmokos dalies. Kiekvienu iš nurodytų laikotarpių nuo šių metų mokama nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 70 proc. paskutinių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio (nuo 2016-01-01 draudžiamosios pajamos 445 Eur), t. y. 311,5 Eur.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jums, nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu ir turint iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėn., nedarbo draudimo išmoka bus mokama 6 mėn., ne anksčiau kaip praėjus 2 mėn. nuo darbo sutarties nutraukimo.

Nedarbo draudimo išmoka susideda iš: pastovios (102 Eur) ir kintamos (apskaičiuojama aukščiau nurodyta tvarka) dalių.

Pirmus 3 mėn. mokama visa nedarbo išmoka, likusį nustatytą nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpį mokama pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo išmokos dalies.

Pavyzdžiui, jei buvote atleistas iš darbo 2016 m. sausį ne dėl savo kaltės, per pastaruosius 36 mėn. vidutiniškai per mėnesį uždirbote „ant popieriaus“ 325 Eur, turite mažesnį nei 25 metų nedarbo draudimo stažą, preliminarus mėnesinis nedarbo išmokos dydis bus 233,12 Eur (1→3 mėnesį), ir 180,18 Eur (4→6 mėnesį), viso 1239,90 Eur per 6 mėn. *

*Pastaba. Internetinėje „Sodros“ svetainėje www.sodra.lt, įvedę savo individualius duomenis, galite savarankiškai paskaičiuoti savo preliminarų nedarbo išmokos dydį (Titulinis→Skaičiuoklės→Nedarbo išmokos skaičiuoklė).

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2016 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje